پایگاه دانش Parallels

step 1

 

 

انتخاب نوع آیتم مورد نظر جهت Publish

step 2

 

step 3

 

 

step 4

 در صورتیکه بیش از یک RD Session host وجود دارد، هاست مورد نظر جهت Publish را انتخاب می­نماییم.

 

step 5

 

step 6

 

step 7

 

step 8